O nas...

Dlaczego ludzie chcą się spotykać i pogłębiać swoje wiadomości?

Po pierwsze - wiąże się to z potrzebą wypełnienia wolnego czasu po zaprzestaniu czynnej, często odpowiedzialnej pracy zawodowej. Stereotyp mówiący, że celem starości jest odpoczynek obraca się przeciwko człowiekowi.
Po drugie - chęć odnalezienia się w grupie ludzi odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywnosci społecznej i kulturalnej. Żywego kontaktu z ludźmi nie zastąpią żadne media.
Po trzecie - ścisłe powiązanie SUTW z uczelniami słupskimi. Dla wielu osób prestiż wyzszej uczelni jest bardzo wysoki. Jest ona pożądanym i atrakcyjnym miejscem spotkania osób mających zainteresowanie intelektualne, a także posiadających przygotowanie do korzystania z różnych form zajęć uniwersyteckich.


Jak to się zaczęło?

W listopadzie 2003 roku 15-osobowa grupa emerytów i rencistów, spotykających się wcześniej od kilku miesięcy w Słupskim Ośrodku Kultury, postanowiła powołać stowarzyszenie pod nazwą Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie SUTW).
Podjęto uchwałę, powołano grupę inicjatywną, wybrano Zarząd oraz opracowano statut stowarzyszenia.
Dwie słupskie uczelnie: Pomorska Akademia Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Zarządzania wyraziły zgodę na patronat nad SUTW. Podpisano odpowiednie porozumienia i po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych 22 marca 2004 roku odbyła się w słupskim Ratuszu pod patronatem Prezydenta miasta Macieja Kobylińskiego, uroczysta inauguracja działalności SUTW.
Siedzibą i miejscem spotkań słuchaczy SUTW stał się Słupski Ośrodek Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1.
Niezależnie od spotkań w Ośrodku Kultury słuchacze S U T W biorą udział w zajęciach w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Słuchacze S U T W posiadają legitymacje studenckie oraz indeksy.
Pierwszy rok działalności, pomimo braku doświadczenia niewątpliwych trudności i potknięć uważamy za udany. Osiągnięcie to było możliwe dzięki zaangażowaniu coraz większej liczby słuchaczy oraz ludzi na różnych szczeblach zarządzania.Pragniemy wyrazić podziękowanie Wszystkim tym, bez których nie można byłoby mówić dziś o osiągnięciach, osiągnięciach mianowicie:
Przewodniczącej Miejskiej Rady Narodowej
Prezydentowi miasta Słupsk
Dyrektorom Wydziałów: Zdrowia oraz Kultury i Sportu
Rektorom: Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Zarządzania
Prezesom Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz"

Szczególne podziękowanie składamy pracownikom naukowym obu słupskich uczelni, a w szczególności:
pani dr Mariannie Borawskiej, która nie szczędzi czasu dla "starszych studentów"
panu dr Zdzisławowi Sobiszowi za zajęcia Selekcji Biologicznej

Ponadto serdecznie dziękujemy:
panu mgr Zdzisławowi Machurze za zajęcia Selekcji Historycznej
pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za możliwość prowadzenia gimnastyki rehabilitacyjnej
panu Dyrektorowi Słupskiego Ośrodka Kultury oraz pracownikom tej placówki za wszelkiego rodzaju pomoc w naszej działalności.

Serdecznie podziękowania składamy naszym nielicznym jeszcze sponsorom. Tym, których moglibyśmy wymienić i Tym, którzy pragną pozostać anonimowi.


Na zakończenie przytaczamy wersy z "Błogosławieństwa Człowieka Starego"

"...Błogosławieni, którzy wiedzą, że moje uszy z trudem chwytają dźwięki. Błogosławieni, którzy przebaczają mym drżącym dłoniom i wlokącym się nogom. Błogosławieni, którzy pamiętają, że moje oczy coraz mniej widzą. Błogosławieni, dzięki którym czuję się jeszcze potrzebny światu i ludziom.."


Ogólnopolska Konferencja UTW, Słupsk 2006

W dniach 15-17 września 2006 r. w Słupsku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Uniwersytety Trzeciego Wieku" przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem "Uniwersytet Trzeciego Wieku- dla siebie i innych". Konferencja była odpowiedzią na coraz powszechniejsze zjawisko współpracy międzypokoleniowej oraz na rosnące zainteresowanie seniorów poszerzaniem swojej wiedzy. Podczas konferencyjnych wykładów i w panelach dyskusyjnych szczególną uwagę poświęcono potrzebie kształcenia osób starszych, nawiązywaniu kontaktów międzypokoleniowych, perspektywom rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także odnajdywaniu siebie w społeczeństwie i w przyrodzie.

Konferencja zgromadziła uczestników z 80 Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz z instytucji zainteresowanych tą tematyką z całej Polski. Ogółem na konferencję przybyło ponad 140 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pan Jacek Michałowski - Dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pani Joanna Tokarz z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, pan Prof. dr hab. Roman Ossowski, pani Zenobia Frelichowska i pani dr Brygida Butrymowicz. Wygłoszono 4 wykłady, 6 wystąpień w tym delegacji z Włoch, które zaprezentowane zostały podczas konferencji. Otwarcia konferencji dokonała pani Urszula Wyrwa - Prezes Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wykłady zaś rozpoczął prof. dr hab. Roman Ossowski, który wygłosił wykład zatytułowany: "Uniwersytet Trzeciego Wieku - stan aktualny i perspektywy rozwoju".
Wykład ten był poświęcony szerokiej problematyce związanej z osiągnięciami, trudnościami i przeszkodami w rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku, koniecznością rozwoju, a także z procesem starzenia się.

Wykład "Młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem i wiekiem - władcy starożytności i średniowiecza" przedstawiony przez Inż. Jana Ryszarda Kurylczyka był swoistego rodzaju "przeglądem" najsławniejszych władców starożytności i średniowiecza którzy po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia byli czynni i znani.

Po przerwie wystąpiła grupa z Włoch, Która zaprezentowała program pomocy społecznej dla osób starszych w gminie Ladispoli we Włoszech. Sig.ra Rosaria Russi- Zastępca burmistrza i doradca ds. polityki społecznej, krótko omówiła zasady działania usług socjalnych we Włoszech. Pani Joanna Tokarz z Akademii Rozwoju Filantropii podczas swojego wystąpienia "Międzypokoleniowa współpraca w Polsce i na świecie - badania, doświadczenia i perspektywy rozwoju" szeroko omówiła programy międzypokoleniowe realizowane na świecie w tym także i Polsce.

Kolejny wykład zatytułowany "Człowiek w przyjaźni z przyrodą", poprowadzony przez dr Zbigniewa Sobisza, był niezwykłym połączeniem historii, legend, zabytków z przyrodą. Cykl niezwykle ciekawych i różnorodnych wykładów zakończyły wystąpienia zgromadzonych gości. Pierwszy wystąpił pan Jacek Michałowski- Dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pan Michałowski złożył podziękowania za przygotowanie konferencji Słupskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprezentował planowane projekty i możliwe drogi rozwoju współpracy związanej z projektem Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Kolejne wystąpienie poświęcone było sferze internetowej. Panowie Jakub i Włodzimierz Paluszkiewicz redaktorzy gazety internetowej "Intersenior" przedstawili alternatywę dla tradycyjnych form przekazu informacji. Cykl wystąpień zakończył pan Tomasz Keller z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, który opowiedział o zasadach i potrzebie istnienia tzw. "Banków czasu" na podstawie działalności w Słupsku. Po konferencji część słuchaczy poprowadzonych przez dr Sobisza zwiedziła zamek w Warcinie, zaś druga grupa udała się na finałowy koncert 40-tego Festiwalu Pianistyki Polskiej. Drugi dzień konferencji poświęcony był trzem równorzędnym panelom dyskusyjnym. Każdy z nich poruszał inny problem. Słuchacze Uniwersytetów zostali podzieleni na grupy tematyczne, które im najbardziej odpowiadały. Pierwsza z grup prowadzona przez Prof. Dr Hab. Romana Ossowskiego poruszała temat "Być intelektualną elitą w okresie starzenia się". Drugi panel prowadzony przez panią dr Brygidę Butrymowicz zatytułowany był "Łączenie pokoleń".

Trzeci z kolei panel odbył się pod hasłem "Być szczęśliwym to pomóc sobie i innym" i został poprowadzony przez dr Mariannę Borawską i dr Barbarę Kosmowską. Wieczorem, podczas uroczystej kolacji podsumowano konferencję i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych paneli dyskusyjnych. Trzeciego dnia, po emocjach związanych z cyklem wykładów nadszedł czas na lekcję przyrodniczą na łonie natury. Doskonałym miejscem okazał się Słowiński Park Krajobrazowy, który odkrywał dla słuchaczy dr Zbigniew Sobisz. Uczestnicy konferencji w trakcie wyprawy mogli prowadzić żywe dyskusje na tematy poruszane na kończącej się konferencji.

Konferencja okazała się być, zgodnie z przewidywaniami, niezwykle interesującym doświadczeniem naukowym zarówno dla uczestników jak i dla organizatorów konferencji. Jest to najlepszy dowód na to, że tego typu konferencje są bardzo potrzebne i konieczne jest ich kontynuowanie. Jak powiedziano podczas konferencji "bez ustawicznej edukacji każdego z nas nie możemy funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości". Można mieć nadzieję, że wymiana doświadczeń, kontakty nawiązane podczas konferencji zaowocują współpracą badawczą w zakresie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zdjęcia w Galerii

Prezydent Miasta SłupskNagroda Bursztynowego Mieczyka

Wyróżnienie dla najlepszych organizacji pozarządowych województwa pomorskiego Gdańsk 2006.Nasze Drzewo

Dla upamiętnienia powstania Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 18 października 2007 roku na terenie Akademii Pomorskiej dokonano uroczystego posadzenia drzewa - PLATAN.
Miejsce posadzenia - teren Akademii Pomorskiej zostało wybrane jako symbol ścisłego powiązania SUTW z Akademią Pomorską. Posadzeniem nowego drzewa słuchacze SUTW dali wyraz poparcia idei ochrony przyrody.

W uroczystości wzięli udział:
- prof. dr Chrisian Winter-Uniwersytet im. Goethego w Frankfurcie n/Menem
- dr Marianna Borawska - Akademia Pomorska
- dr Zbigniew Sobisz
- oraz słuchacze SUTW.

Jako pierwszy rozpoczął sadzenie drzewka najstarszy słuchacz SUTW - p. Józef Wojtczak, który ze wzruszenia miał łzy w oczach. Akt posadzenia "naszego drzewa" został utrwalony przy pomocy mosiężnej tabliczki przytwierdzonej do kamienia obok drzewa. Zdjęcia z sadzenia platana dostępne w galerii.


ZAPROSZENIE - "Uczymy się przez całe życie"

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz Akademia Pomorska w Słupsku
i Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
serdecznie zapraszają do udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej
pt. "Uczymy się przez całe życie",
która odbędzie się w dniach: 19-21.03.2009 w Słupsku.
5 lat minęło

Studenci lub - jak kto woli - słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku obchodzili już swój mały jubileusz: 5-lecie istnienia. Świętowanie uczcili trzydniową konferencją, która odbywa się od 19 do 21 marca 2009 r.
Konferencja miała charakter międzynarodowy, bo uczestniczyli w niej goście z kilku krajów: Białorusi, Mołdawii, Niemiec i Ukrainy. Przybyli również przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z 17-tu miast Polski: Augustowa, Bydgoszczy, Gdańska, Grodziska Mazowieckiego, Katowic, Kołobrzegu, Koszalina, Łodzi, Olsztyna, Płocka, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina, Torunia, Ustki, Wrocławia, Zielonej Góry i Zwolenia.

Zaproszeni goście to także:
profesor z Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie n. Menem
prezes Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Flensburga
prezes i v-ce prezes Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa
profesor Akademii Medycznej ze Szczecina
profesor z Uniwersytetu Szczecińskiego
krytyk sztuki z Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej

Nasza konferencja jubileuszowa była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Prezydenta Miasta Słupska - Macieja Kobylińskiego
Starosty Słupskiego - Sławomira Ziemianowicza
rektorom słupskich uczelni
sponsorom, których SUTW zaprosił na konferencję prosząc o pomoc finansową

Motto jubileuszowej konferencji brzmiało: UCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

W ciągu minionych pięciu lat słuchacze korzystali z licznych prelekcji i wykładów w swojej siedzibie, mieli możliwość uczestniczenia w wykładach na studiach stacjonarnych w Akademii Pomorskiej (wcześniej w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej) na wielu kierunkach Wydziału Filologiczno-Historycznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz w Katedrze Pielęgniarstwa. Poza tym rozwijali swoje pasje lub wcześniej nieodkryte talenty w 15-tu sekcjach działających do chwili obecnej.

Czymże więc mogły być uświetnione jubileuszowe obchody?
Oczywiste, że starannie dobranymi wykładami!

Przygotowania trwały wiele miesięcy, aby dokładnie opracować najdrobniejsze szczegóły.

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja SUTW odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska - Macieja Kobylińskiego i Starosty Słupskiego - Sławomira Ziemianowicza. Współorganizatorami były patronujące SUTW wyższe uczelnie w Słupsku reprezentowane przez:
Rektora Akademii Pomorskiej - prof. Romana Drozda
Rektora Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania - doc. dr Antoniego Szredera.

Każdy z 3-ch dni Konferencji Jubileuszowej miał swoisty charakter

Dzień 1

Uroczystość obchodów rozpoczął chór Seniores Cantates, który odśpiewał Gaude Mater Polonia, Modlitwę o pokój oraz Gaudeamus Igitur - jak przystało na otwarcie konferencji bądź co bądź studenckiej. Powitania gości dokonała prezes SUTW - Urszula Wyrwa, a następnie przemawiali przedstawicieli władz samorządowych oraz uczelni słupskich. Potem były gratulacje, kwiaty i upominki od przybyłych gości, którzy spontanicznie ten punkt sami zaaranżowali.
W dalszej kolejności liczne audytorium wysłuchało następujących wykładów:
"Społeczne funkcjonowanie osób starszych w zmieniajšcej się rzeczywistości" - prof. Irina Surina
"Przyszłość natury ludzkiej. Dokąd zmierzamy?" - ksiądz prof. Mariusz Kołaciński z Uniwersytetu Szczecińskiego
"Edukacja kulturalna współczesnego człowieka" - prof. Kazimierz Chruściński
"Europejski humanizm w polskim renesansie" - prof. Günther Böhme z Uniwersytetu im. Goethego z Frankfurtu n. Menem
"Kondycja seniorów" - prof. Ewa Stachowska z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
"Mój romans z Witkacym" - krytyk sztuki mgr Helena Dobranowicz z Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej.

Wieczorem wszyscy uczestnicy naszej Konferencji wraz ze sponsorami byli oczarowani uroczystym koncertem w wykonaniu Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" pod dyrekcją Bogdana Jarmołowicza.

Dzień 2

Był przewidziany na prezentację osiągnięć Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miasta Słupska i regionu. Przede wszystkim był to czas na zapoznanie z pracą w sekcjach zainteresowań. Można było oglądać ekspozycje prac np. zielniki, rękodzieła, prace plastyczne, plansze ze zdjęciami i innymi rekwizytami symbolizującymi daną sekcję. Chór zaprezentował się własnym koncertem na scenie, sekcja teatralna przedstawiła spektakl pt. "Moje dni". Kierownicy sekcji przedstawili specyfikę zajęć w poszczególnych sekcjach, przedstawili dokonania i osiągnięcia. Sekcję biologiczną zaprezentował dr Zbigniew Sobisz - pracownik naukowy Akademii Pomorskiej, któremu zawdzięczamy wiele interesujących wykładów, zajęć labolatoryjnych i terenowych. Właśnie teraz wszyscy uczestnicy Konferencji mogli obejrzeć na slajdach przebieg urozmaiconego czasu, jaki spędzają nasi "biolodzy" poznając tajniki tego przedmiotu.
W godzinach popołudniowych gościom pokazano zabytki i ciekawe miejsca Słupska. Następnie goście udali sie do Ustki Pogoda była słoneczna i pięknie wyglądał zachód słońca nad morzem.

Dzień 3

Dr Marianna Borawska wygłosiła wykład pt. "Słupsk na mapie kulturalnej Polski". Była to wspaniała promocja naszego miasta, jego walorów, omówienie ciekawych miejsc oraz zaproszenie do naszego miasta w przyszłości. Drugi wykład wygłosiła dr Lucja Lasota pt "Senior jako współtwórca aktywnej polityki zdrowotnej". Sesja panelowa miała bardzo ciekawy przebieg ponieważ prezentowane były działania innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Interesowały słuchaczy wszystkie wypowiedzi gości. Wzruszenie nastąpiło kiedy wypowiadali się zagraniczni goście: z Grodna, ze Lwowa i Mołdawi, a także gdy Prezes Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Flensburga poprawnie po polsku referował swoje wystąpienie.
Zwieńczeniem tej owocnej Konferencji był wykład wraz z prezentacją medialną mgr Zbigniewa Kuśnierza, który prowadził wielokrotnie warsztaty zdrowia dla chętnych słuchaczy SUTW-u w miejscowości górskiej. Temat wykładu brzmiał "Warsztaty zdrowia".

Konferencja Jubileuszowa była podsumowaniem dorobku Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale też znakomitym podkreśleniem świątecznego nastroju. Goście mieli okazję poznać dorobek Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wymienić doświadczenia, poznać Słupsk i Ustkę. Wyrazem uznania są wpisy gości do Kroniki SUTW.

Dla przykładu podajemy dwa wpisy:

"Jesteście wielcy! Perfekcyjnie przygotowany Jubileusz. Emanuje z Was ciepło, serdeczność i gościnność. Życzę dalszych sukcesów w tak poważnej działalności. Myślę, że nieraz jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia". -Kołobrzeski UTW

"Uczymy się przez całe życie" - piękne hasło, które Wy szczególnie realizujecie na konferencji poświęconej jubileuszowi 5-lecia SUTW. Jestem pod wrażeniem Waszej uroczystości i osiągnięć, dla nas jest to wzór do naśladowania!" -UTW Stargard Szczeciński


Podziękowanie od UM w SłupskuX Maraton Pisania Listów w Słupskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 10 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w sali SOK-u odbył się
X MARATON PISANIA LISTÓW.

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku przyłączył się do akcji Amnesty International -X Maratonu Pisania Listów.
Amnesty International to ruch społeczny, którego korzenie wyrastają z założeń: poszanowania godności ludzkiej, budowania solidarności społecznej, walki o prawa człowieka. Ruch ten jak i ruch Uniwersytety Trzeciego Wieku mają te same założenia: poszanowanie praw człowieka, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, kreowanie postaw tolerancji, budowanie "społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku". Są to wartości ,które godne są tworzenia i rozpowszechniania w społeczeństwie.
Sekcja Literacka Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Samorządu Uniwersytetu oraz spora grupa chętnych do pomocy słuchaczy przygotowała salę do tego wydarzenia. Ustawiono stoliki a na nich rozłożono papier listowy. Na tablicach rozwieszono plansze z tekstami oraz plakaty otrzymane od Amnesty International. Plansze przedstawiały sylwetki osób represjonowanych, za którymi słuchacze SUTW wstawiali się pisząc listy do władz ich krajów. Jako przykład sposobu pisania takiej formy apelu, zaprezentowano listy pisane przez Polaków w poprzednich edycjach.
Na kolejnych planszach podano aktualne adresy ministrów sprawiedliwości, ministrów bezpieczeństwa publicznego, premierów, prokuratorów sądów apelacyjnych itp. w krajach, do których zwracano się z prośbą o zaprzestanie reperkusji niezgodnych z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Do siedzących już przy stolikach słuchaczy wygłosiła ideę owego Maratonu oraz w skrócie jego historię - kierownik Sekcji Literackiej Elżbieta Paczkowska. Dr Marianna Borawska przedstawiła sylwetki dwóch prawników wietnamskich więzionych niesłusznie za "prowadzenie propagandy" w ich kraju. Przedstawiła również postać bułgarskiej imigrantki w Grecji, która za działalność w związkach zawodowych została dotkliwie zaatakowana przez napastników, a śledztwo w tej sprawie było "przeciwko państwu", a w rzeczywistości ubiegających się o prawa człowieka ignorowane przez władze greckie. Apelowano w tej sprawie o chronienie praw imigrantów i wprowadzenie w życie istniejących praw ustawodawczych.
Atmosfera pisania tych niezwykłych listów przez blisko stu słuchaczy spoeczności uniwersyteckiej - było to nowe wyzwanie.

Zdjęcia z Maratonu Pisania Listów znajdują się w GALERII
Podziękowania z Amnesty International

Szanowna Pani,
W imieniu Amnesty International serdecznie dziękuję za przesłanie zdjęć ze zorganizowanego przez Państwa Maratonu. Jest nam bardzo miło, że Państwo razem z tysiącami ludzi na całym świecie zdecydowali poświecić swój czas aby pomóc prześladowanym obrońcom praw człowieka. Ponad 107 tysięcy listów napisanych w Polsce, to nasz wspólny sukces. Dziękuję za tę radośc i nadzieję.
Liczę, że nasza wspołpraca będzie owocna rownież w nadchodzącym roku.

Z poważaniem
Draginja Nadazdin
Dyrektorka Amnesty International"Medal za zasługi dla miasta Słupska"

W dniu 24.02.2010 r. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słupsku, inaugurujacej obchody 700 i 745-lecia miasta Słupska, otrzymałam "Medal za zasługi dla miasta Słupska", przyznany przez Radę Miejską w Słupsku Kapituła Medalu.
Przyznany mi medal jest dowodem na to, że zauważona i doceniona została praca naszego Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rzecz miasta Słupska.
Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, a szczególnie tym aktywnie działającym w naszym SUTW za naszą wspólną pracę.

Urszula WyrwaBałtycki Festiwal Nauki

W dniu 25 maja 2010 r. o godz 19:00 w tetrze Rondo, w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki:
- chór Seniores Cantates pod dyrekcja p.mgr Jolanty Otwinowskiej przedstawił program muzyczny,
- III TEATR przedstawił spektakl "Zielona Gęś" w reżyserii prof. Daniela Kalinowskiego.


Dyplom Samoakredytacji 27/2010Niezwykli ambasadorzy

Niezwykłymi ambasadorami Słupska okazali się słupscy seniorzy, którzy ostatnich dniach października zostali zaproszeni przez zarząd jednego z największych w Europie Uniwersytetów Trzeciego Wieku do Frankfurtu nad Menem. Słupszczanie zostali przyjęci przez władze miasta z honorami należnymi głowom państw i oficjalnym delegacjom państwowym. Na zabytkowym ratuszu zawisła polska flaga, która jest bardzo podobna do biało - czerwonej flagi Frankfurtu. Dwie biało-czerwone flagi robiły na przechodniach ogromne wrażenie. Przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku słupskiego i frankfurckiego dr Renate Sterzel oraz konsul Klaus Sturmfels podjęli w Sali Cesarskiej, która jest miejscem wyjątkowym dla Niemców. Przez wieki odbywały się tutaj wybory władców. Sala ta pamięta najważniejsze wydarzenia z życia miasta i najznamienitszych jego gości. Wielu frankfurtczan podkreślało, że przestąpienie progu tej sali jest dla nich ogromnym zaszczytem. Tak wielką rolę do wizyty Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przywiązywały władze ponad 700 tysięcznego Frankfurtu.
Jak to możliwe? Tajemnicą sukcesu jest trwająca od 2004 r. współpraca między małym - liczącym 200 członków słupskim UTW a ogromnym, ponad 3,5 tysięcznym UTW we Frankfurcie działającym przy uniwersytecie im. Goethego. Rozwój tej współpracy dawno przekroczył sztywne ramy oficjalnych kontaktów, ale początki wcale nie były łatwe.
Postanowiliśmy się uczyć od najlepszych - opowiada Urszula Wyrwa przewodnicząca SUTW.- Wspólnie z Nelly Czupajło zaczęłyśmy pisać listy do Prezesa U3L we Frankfurcie - prof. Güntera Böhme. Profesor był bardzo sceptycznie nastawiony do pomysłu współpracy. Jak się później okazało , wyobrażał sobie niezliczone ilości problemów, z jakimi trzeba by się zmierzyć, podejmując polsko - niemiecką wymianę. Nie dowierzał, że może się nam udać.Sam profesor Böhme przyznał publicznie, że bał się tej współpracy: - Miałem opory, ale szybko zrozumiałem, że ta współpraca może być dla nas nową szansą, nowym impulsem do działania , do rozwoju nowych form kształcenia.
Dziś profesor podkreśla, że związek ze Słupskiem jest wielkim sukcesem frankfurckiego U3L.
Dzięki urodzonej w 1939 r. w Słupsku Julianne Schwachhöfer wszystkie problemy okazały się możliwe do pokonania. Wielki zapał i determinacja byłej słupszczanki doprowadziły do tego, że możliwa stała się wizyta 50 osobowej ekipy U3L w Słupsku w 2009 r. i rewizyta słupszczan we Franfurcie. Julianne jest dobrym duchem polsko - niemieckich kontaktów, a słupszczanie traktują ją serdecznie, jak członka rodziny. Obok Isabel Sellheim, Julianne Schwachhöfer jest drugą mieszkanką Frankfurtu, która chce zrobić coś dobrego dla mieszkańców miasta, w którym się urodziła. Powiedziała, że dzięki rówieśnikom z SUTW na nowo odkryła Słupsk i bardzo do niego tęskni. Za Słupskiem i słupszczanami tęskni także prof. Christian Winter - wielki przyjaciel miasta i rzecznik wzajemnej współpracy. Profesor wielokrotnie przyjeżdżał do Słupska z wykładami. W jednym z listów do przewodniczącej SUTW - Urszuli Wyrwy w 2007 r. napisał:": ...praca wprawdzie znowu się zaczęła, ale w mojej pamięci, uczuciach i wspomnieniach jestem wciąż z Wami. Zdarza mi się nawet śnić o tych ludziach a więc i o Was, o widokach, wydmach, waszych okolicach, wsiach. To wszystko było dla mnie nowe, a zarazem stało się bliskie. Widocznie ta wizyta i spotkania z Wami wprawiły mnie w bardzo emocjonalny stan, sprawiły, że pełen jestem sympatii dla Was i dla Polski- Waszego kraju i ludzi"
Frankfurtczanie z ciekawością czekali na przyjazd słupskiej ekipy. Program zakładał prezentację wystawy fotograficznej "Śladami książąt pomorskich" przygotowanej przez członków SUTW, którzy bardzo często po raz pierwszy mieli w dłoniach cyfrowy aparat fotograficzny. W jednej z sal wykładowych uniwersytetu im Goethego, który według QS World University Ranking zajmuje 195 miejsce na świecie, odbyło się wielkie polsko - niemieckie spotkanie seniorów. Zanim na ciasnym podium pojawił się teatr SUTW, chór prowadzony przez Jolantę Otwinowską, zaśpiewał dla licznie zgromadzonej publiczności piosenki polskie, kaszubskie i niemieckie. Nikt nie spodziewał się, że spektakl teatralny "Moje dni" osnuty na wspomnieniach słupskich powojennych osadników stanie się swoistym misterium ludzkiego porozumienia. Scenariusz stworzony przez prof. Daniela Kalinowskiego i przez niego wyreżyserowany, pokazuje zbiorowe wydarzenia małej społeczności, powojenny exodus, rodzenie się nowego życia na obcej ziemi. Ponieważ słupszczanie opowiadali o własnym życiu, spektakl był przejmujący, a wielu widzów wycierało łzy.
Dyskusja, jaka wywiązała się po słupskich prezentacjach była bardzo gorąca. Niemcy przeżyli szok. Pytali, kto z obecnych na sali Polaków nie mógł wrócić po wojnie do własnego domu. Słupszczanie opowiadali o swoich wojennych przeżyciach, powojennej tułaczce, osiedlaniu na nieznanym Pomorzu. Dla mnie było to coś wyjątkowego - o bardzo trudnych sprawach z przeszłości rozmawiano bardzo szczerze i otwarcie, co więcej była to niepowtarzalna rozmowa autentycznych świadków historii. Prof. Christian Winter podsumowując dyskusję powiedział, że po raz pierwszy podjęto na uniwersytecie frankfurckim taką, trudną rozmowę z Polakami: - to, że Polaków wypędzono z ich domów było dla nas zupełnie abstrakcyjną sprawą. Przedstawiony przez was spektakl pozwolił nam zrozumieć wasze, tragiczne losy. Jest to dla nas zupełnie nowe doświadczenie.
Julianne Schwachhöfer powiesiła na ścianie wielką mapę prosząc uczestników spotkania, by nakleili na niej miejsce urodzenia. Kiedy ponad dwieście osób przykleiło na mapie kółeczka, można było zobaczyć jak wielka była skala powojennego exodusu Polaków i Niemców. Za możliwość przeżycia tak niezwykłego i ważnego spotkania należą się podziękowania Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej, Wydziałowi Zdrowia UM w Słupsku i zarządowi frankfurckiego U3L. Ich finansowe wsparcie pozwoliło na pobyt słupszczan w jednym z najdroższych miast niemieckich.
Gospodarze przygotowali także ciekawy program turystyczny, zwiedzanie Frankfurtu i pięknych zakątków Nadrenii. Towarzyszyli im koledzy z U3L: Karin i Manfred Böhm, Gudrun Blanckertz, Werner Kaup, Charlotte Herwegh. Żegnając gości ze Słupska prof. Christian Winter powiedział: - Jesteście dla nas ważni i ważne jest to, co wywieziecie od nas do swoich domów. Ja naocznie się przekonałem, co może zdziałać kilka kobiet, dzięki którym od pięciu lat się spotykamy. Czułem się wśród was tak wspaniale i serdecznie, bo wy w jakiś niepojęty dla mnie sposób budzicie we mnie tęsknotę za domem. Będę za wami tęsknił i za waszym, pięknym miastem.


Jolanta Nitkowska - Węglarz
Październik 2010


Konferencja

W dniu 14 października 2010r. odbyła się I Konferencja Naukowa
pt. "Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka" objęta honorowym patronatem Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego. Miejscem Konferencji był Gościniec Słupski Młyn
Organizatorami Konferencji byli: Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Słupsku, Akademia Pomorska i Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Otwarcia Konferencji dokonał Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób, a wśród nich: samorządowcy, dyrektorzy placówek zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi, przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających ludzi starszych i niepełnosprawnych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku z: Ustki, Koszalina ,Szczecina, Torunia, słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci Akademii Pomorskiej i mieszkańcy Słupska.
W dwu równolegle odbywających się panelach wysłuchano interesujących wykładów przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dyrektora Wydziału Zdrowia UM w Słupsku, a także Prezesa Zakładu Ciepłowniczego Słupsku i Prezesa Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uczestnicy Konferencji mogli również poddać się badaniom podstawowych parametrów zdrowotnych, zapoznać się z ofertą Warsztatów Zdrowia oraz działaniem aparatów telefonicznych firmy Emporia.

Miejsce konferencji: Gościniec Młyn
Program konferencji: tutaj i tutaj
Następstwem I Konferencji Naukowej jest wydanie publikacji zawierającej przedstawione na Konferencji wystąpienia.


Aby pobrać w/w publikację kliknij tutaj

Zdjęcia w "Galerii"

Medal

Medal odebrałam w dniu 13 listopada 2010 r. podczas uroczystości w Filhamonii z rąk Prezydenta Macieja Kobylinskiego.
Wszystkim koleżankom i kolegom,ktorzy przyczuynili sie do tego sukcesu bardzo dziękuję
Urszula WyrwaProjekt partnerski "GRUNDTVIGA"

17 listopada 2010 r. rpozpoczęliśmy realizację projektu "Opowiedz mi o Twoim zaangażowaniu" w ramach Projektu Partnerskiego "Uczymy sie przez całe życie".
W projekcie biorą udział przedstawiciele państw: Austria, Hiszpania, Niemcy, Polska, Słowenia.

Telekonferencja 11 grudnia 2010 w godz. 14:00 - 16:00

Inauguracja Roku Akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Gaudeamus igitur usłyszeli zebrani w auli Akademii Pomorskiej przy ulicy Westerplatte studenci i licznie przybyli goście podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012.
W uroczystości rozpoczęcia nauki na Akademii Pomorskiej wzięli udział słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pamiątkowymi dyplomami z wyrazami uznania uhonorowano trzynastu pierwszych studentów SUTW: Nelly Czupajło, Stanisława Czupajło, Elżbietę Golonko, Juliana Golonko, Krystynę Krajewską, Danutę Kublik, Apolonię Michalak, Grażynę Purską, Brygidę Solnikowską, Juliannę Tołkacz, Danutę Wiewiórką, Romanę Wilgosiewicz, Urszulę Wyrwę.

List do Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo,

W dniu 14 września 2011 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły Decyzję w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.
Decyzja ta ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytetach Trzeciego Wieku pragnę złożyć Wszystkim Państwu - Słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku - serdeczne życzenia realizacji planów i zamierzeń w zakresie poszerzania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Jerzy Buzek

Powiedz mi o swoim zaangażowaniu

W dniach 11-12.10.2011 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Tell me about your commitment". Była to realizacja programu "Uczymy się przez całe życie" - Grundtvig finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej.

Konferencja odbyła się w Sali Senatu Akademii Pomorskiej. Otwarcia dokonał Rektor AP - prof. nadzw. dr hab. Roman Drozd. Uczestniczyło w niej 24 przedstawicieli z pięciu krajów (Austria, Hiszpania, Niemcy, Słowenia, Wielka Brytania) oraz przedstawiciele UTW i współpracujące słupskie organizacje zajmujące się działalnością wolontarystyczną. Program Konferencji obejmował:
- wystąpienia poszczególnych przedstawicieli
- warsztaty propagujące Rok Miłosza
- wizytowanie placówek opiekuńczych
- wymiana doświadczeń pomiędzy grupami poszczególnych krajów.

Wielkie Pomorze - kultura i sztuka

13 października 2011 r. o godz. 19:00 w Sali Widowiskowej Słupskiego Ośrodka Kultury ze spektaklem "Mój nowy dom" w reżyserii prof. Daniela Kalinowskiego wystąpił teatr Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Gromkimi oklaskami podziękowano zespołowi aktorów za wspaniałe przedstawienie.
W drugiej części wieczoru nawiązując do przedstawienia "Mój nowy dom" z prezentacjami poezji "Powrót do domu" wystąpiła Grupa Poetycka działająca przy Starostwie Powiatowym w Słupsku.

BURSZTYNOWY MIECZYK poraz drugi !

W środowej / 23.11.2011 / gali w Filharmonii Bałtyckiej uczestniczyli nasi przedstawiciele. Tym razem przypadła nam w udziale Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Pomorskie w Unii .Doceniono naszą współpracę z organizacjami w państwach unijnych.
Poraz pierwszy Wyróżnienie Bursztynowy Mieczyk otrzymaliśmy w 2006 roku.

Rok 2012 ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Senat w dniu 1 lutego 2012 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Koncert w Słupskiej Filharmonii i otwarcie wystawy

W dniu 03.02.2012 uroczystym koncertem w Słupskiej Filharmonii zainaugurowano Europejski Rok Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W dniu 08.02.2012 Prezydent Miasta Słupska otworzył wystawę fotograficzną "Senior na Uniwersytecie" obrazującą aktywność słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY AKADEMIĄ POMORSKĄ A SŁUPSKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU

W dniu 2 marca 2012 r. podpisane zostało porozumienie o stałej współpracy pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku i Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Porozumienie podpisali Rektor AP Roman Drozd i Prezes SUTW Urszula Wyrwa w obecności zgromadzonych w auli Akademii Pomorskiej słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podpisanie porozumienia miało szczególne znaczenie - podpisane zostało w roku 2012 będącym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz w Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W uchwale Senatu Rzeczpospolitej Polskiej podkreślono, iż uniwersytety trzeciego wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia szkół wyższych. Uchwała zachęca polskie uczelnie do działań na rzecz tworzenia i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku.

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest w szczęśliwym położeniu:
- od nowego roku akademickiego 2011/2012 wykłady odbywają się w pięknej auli Akademii Pomorskiej, a większość sekcji prowadzi zajęcia również w pomieszczeniach Akademii bez ponoszenia nakładów finansowych. Bez wątpienia wzrósł prestiż naszego stowarzyszenia.
- Zarząd i słuchacze SUTW spotykają się z wielką życzliwością Rektora, Senatu i środowiska naukowego Akademii Pomorskiej.
SUTW zobowiązał się do wszelkiej pomocy jaką może udzielić uczelni, promowania jej oferty programowej, dydaktycznej i kulturalnej.W Galerii Akademickiej otwarta została wystawa "Senior na Uniwersytecie" obrazująca aktywność słuchaczy SUTW.
O NAS

Słupsk bardzo mile wspominam szczegolnie jak zbliża się 8 marca. Oczywiście Słupsk to wspomnienie wizyty u Państwa, jesteście super "starszakami". Po prostu wzorcowi - wzorowi

Pozdrawiam
Iwona Kamila Brzewska
Żydowski Instytut Historyczny
Warszawa dnia 5 stycznia 2013

Dnia: 12 marca 2013 16:34

Dziękuję serdecznie. /przesłano informacje o działalności wolontariackiej-dopisek własny UW/. Współpraca z Państwa UTW to czysta przyjemność.
Z pozdrowieniami, Kasia Binda

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Zespół Programu "Seniorzy w Akcji"
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa

WYSTAWA "SENIOR NA UNIWERSYTECIE" w WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Wystawa "Senior na Uniwersytecie" obrazująca działalność Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 16.03.2012r. do 20 04.2012r. przezentowana jest w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku,następnie do 11 05 2012r. prezentowana będzie w filiach WBP w Lęborku i Bytowie.
Wizyta SUTW w Glasgow

W dniach 22-23 03.2012 r grupa 7 słuchaczy SUTW zaangażowanych w bezinteresownej pracy na rzecz innych udała się do Glasgow. Wyjazd odbył się w ramach realizacji europejskiego projektu Grundtviga "Powiedz mi o swoim zaangażowaniu". W spotkaniu brali udział przedstawiciele państw: Anglii, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Niemiec i Polski i dzielili się doświadczeniami na rzecz potrzebujących.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 26.03.2012 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Zarządu za rok akademicki 2010/2011

PREZYDENT WYKŁADOWCĄ

W dniu 30 marca 2012 r. członkowie SUTW wysłuchali wykładu "Dworki i pałace w pobliżu Słupska", który przeprowadził Prezydent Miasta Maciej Kobyliński. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy.Po wykładzie gościły u nas dzieci z Białorusi - ich występy nagrodzono brawami.
TELEKONFERENCJE

W ramach realizacji programu GRUNDTVIG odbyły się telekonferencje z partnerami Projektu:
21.05.2012 - z Ulm
22.05.2012 - z Ljubljaną

KONFERENCJA

W dniu 29.05.2012 r. braliśmy udział w konferencji "Aktywni 50+
w proktach PO KL" organizowanej przez Regionalny Ośrodek Funduszu Społecznego prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A

Podczas konferencji

Pokazaliśmy prezentację multimedialną"Aktywny trzeci wiek" zapoznając słuchaczy z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
Pokazaliśmy wystawę fotograficzną"Senior na uniwersytecie"obrazującą aktywność słuchaczy SUTW;
Konferencję rozpoczął chór SUTW;
Sekcja teatralna przedstawiła spektakl "Zielona Gęś".

MY W LJUBLJANIE

W dniach 8-9 czerwca 2012 r. 11 osobowa grupa słuchaczy SUTW realizujących program Grundtviga "Uczymy Się Przez Całe Życie - Powiedz mi o swoim zaangażowaniu" spotkała się w Ljubljanie z wolontariuszami z: Angli, Austrii, Hiszpani, Niemiec i Słoweni. Zapoznano się z działalnością organizacji sprawujacych opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy w Słoweni oraz działalnością wolontariatu. Dzielono się doświadczeniemi w pracy wolontariackiej prowadzonej przez wolontariuszy uczestniczących w realizacji Projektu. Zapoznano się z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ljubljanie. Było to ostatnie spotkanie w ramach realizacji tego Projektu.


NASZA WĘDRUJĄCA WYSTAWA

Wystawa "Senior na uniwersytecie" obrazująca aktywność słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 20 września 2012 r. prezentowana jest w Słupskim Ośrodku Kultury.To 6-te miejsce prezentacji tej wystawy w roku 2012, Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
KONFERENCJA STARSI i MŁODZI - DZIEDZICTWO MĄDROŚCI MOBILNOŚĆ OD JUNIORA DO SENIORA

W dniu 12.10.2012 r. w Auli Akademii Pomorskiej odbyła się konferencja.SŁUPSCY SENIORZY W BIBLIOTECE

Z okazji Światowego Dnia Seniora, 14 listopada 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku-filia nr 5 otwarta została wystawa fotograficzna obrazująca działalność Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


SPOTKANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

W Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, 13 grudnia 2012 r. na zaproszenie Dyrekcji i uczniów Gimnazjum nr.5 w Słupsku odbyło się w szkole spotkanie uczniów ze słuchaczkami Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W miłej atmosferze przy herbatce i ciasteczkach rozmawialiśmy o ludziach starszych,o tym jak młodzi odbierają starszych ludzi. Rozmawialiśmy o dziadkach i babciach biorących udział w spotkaniu młodych ludzi.Słuchaczki Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opowiedziały młodzieży o działalności stowarzyszenia SUTW, o aktywności ludzi starszych przekazujac biuletyn obrazujący rok działalności 2011/2012.Na pytania młodzieży słuchaczki SUTW opowiadały o potrzebach ludzi starszych, realizacji ich marzeń /przykłady: sekcje tematyczne - historyczna, biologiczna, chór, sekcja teatralna itp, razem 15 sekcji/. Długo też rozmawialiśmy o wolontariacie zarówno młodzieży jak i osób starszych.
Na zakończenie uczniowie obdarowali seniorki drobnymi upominkami.
UCZYMY SIĘ SZTUKI FOTOGRAFOWANIA

W grudniu 2012 roku w Słupskim Ośrodku Kultury nasi słuchacze pod fachowym okiem instruktorki p. Jadzi zakończyli zgłębianie tajników prawidłowego robienia zdjęć i ich "obróbki".
SPOTKANIE Z EUROPOSŁEM

W dniu 18 stycznia 2013r. Jan Kozłowski poseł do Parlamentu Europejskiego przybył na spotkanie ze słuchaczami SUTW.
Mówił o działalności Parlamentu Europejskiego w Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej mającej na celu zwrócenie uwagi na znaczący wkład osób starszych w życie społeczne i gospodarcze Unii Europejskiej.
Podkreślił, że duże doświadczenie seniorów stwarza możliwość przekazania wiedzy młodszemu pokoleniu, a rozwaga, wyrozumiałość i chęć niesienia pomocy stanowi wsparcie dla młodych.
Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu "Jak być aktywnym seniorem w Unii Europejskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

POWITANIE WIOSNY

W dniu 21.03.2013 słuchacze SUTW powitali wiosnę. Zimno i dużo śniegu nie stanowiły przeszkody. Utopiono marzannę - bałwana. Były piękne stroje, pieczone kiełbaski, bigos i dużo radości.

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

W dniu 21.06.2013r. zakończyliśmy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w SOK-u, a uświetniły ją występy chóru i teatru SUTW. Na sali prezentowano również wystawę obrazów Sekcji Malarskiej. Występy i obrazy przygotowane zostały w podczas 9 miesięcznych warsztatów realizowanych w ramach zadania publicznego "Przez edukację do aktywności społecznej" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.

SEMINARIUM NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "JAK BYĆ AKTYWNYM SENIOREM W UNII EUROPEJSKIEJ" (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej)

W dniach 19 i 20 06.2013r. odbyła się dyskusja podsumowująca realizację w/w projektu. Dyskutowano o aktualnej sytuacji osób starszych na rynku pracy, o zmianie negatywnego stereotypu seniora w naszym społeczeństwie i o formach współpracy solidarności międzypokoleniowej w naszej lokalnej społeczności.
PRZEDSZKOLACY DLA NAS

W dniu 14 listopada 2013 odwiedziła nas grupa zaprzyjaźnionych z nami przedszkolaków z przedszkoli nr: 12 i 19 Przedszkolacy zaprezentowali patriotyczny spektakl z okazji rocznicy 11 listopada. Wręczyli również na pamiątkę wszystkim słuchaczom własnoręcznie wykonane biało - czerwone kotyliony. Było to piękne rozpoczęcie wykładu historycznego prezentowanego dla sekcji historycznej przez mgr Zdzisława Machurę.
SUTW - MIEJSCEM PRZYJAZNYM SENIOROM

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie "Horyzont", Miejska Biblioteka Publiczna oraz Regionalny Ośrodek EFS w Słupsku to organizatorzy Akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom". Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu wywiadów wyłoniła miejsca w których w 2013 roku funkcjonowała oferta skierowana do seniorów uwzględniająca ich potrzeby.
W dniu 13 stycznia 2014 roku na ogólnym spotkaniu słuchaczy SUTW pani Małgorzata Mogielnicka Prezes Stowarzyszenia "Horyzont" wręczyła naszemu Uniwersytetowi Certyfikat "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Jest nam miło, że doceniono naszą działalność
10 LAT MINĘŁO

W dniach 20-23 marca 2014 roku Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził 10-lecie swojej działalności.
Pierwszego dnia w auli Szkoły Policji odbyły się oficjalna część uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczął chór Seniores Cantates. Dzieci z przedszkola Tęczowa Dolina zachwyciły wszystkich swoim występem. Zaproszeni goście składali gratulacje. Wysłuchaliśmy wykładu dr Beaty Bugajskiej, dr Lucji Lassoty oraz inż. J. Ryszarda Kurylczyka. Obejrzeliśmy Migawki z życia SUTW na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu zespołu muzycznego z Bytowa. Był też tort urodzinowy.
Drugiego dnia obejrzeliśmy w SOK-u spektakl parateatralny "Przystanki życia"
Trzeciego dnia w Filharmonii wysłuchaliśmy pięknego koncertu.


Więcej zdjęć w galerii


PISZĄ O NAS

Pisze o nas " Głos Pomorza", "Moje Miasto", "Teraz Słupsk", "Radość Życia".PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

W dniu 28 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybocze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przyjęto sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zaakceptowano zmiany do Statutu.

45 - LECIE AKADEMII POMORSKIEJ

W dniu 23 maja 2014r. Akademia Pomorska w Słupsku obchodziła Święto Uczelni połączone z obchodami Jubileuszu 45- lecia powstania Uczelni.
Z tej okazji w imieniu słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdeczne gratulacje Rektorowi i Senatowi Akademii Pomorskiej przekazała Prezes SUTW Urszula Wyrwa.
10 LECIE SŁUPSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W dniu 02.06.2014r. dla słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpił duet Anna Federowicz - śpiew i Tomasz Stroynowski - fortepian. "Tańce Eurydyki" to prezent od Akademii Pomorskiej z okazji X lecia SUTW. Życzenia przekazała Kanclerz AP mgr inż. Ewa Sobolewska i w imieniu prof. Leszka Kułakowskiego - Tomasz Stroynowski.
Z zachwytem i wzruszeniem wysłuchaliśmy piosenek "Miłość ci wszystko wybaczy", "Malagenia", "Tańczące Eurydyki", "Człowieczy los". Wspaniali artyści byli długo i gorąco oklaskiwani.
Po koncercie odbyła się debata na temat potrzeb ludzi starszych.
CARTAXO I MY

W dniach 23.06.2014-01.07.2014 w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Cartaxo /Portugalia/ przebywała grupa teatralna Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powitali nas gospodarze na lotnisku w Lizbonie. Głównym punktem spotkania były występy grup teatralnych obu uniwersytetów w Domu Kultury .Występ naszego teatru nagrodzony został gromkimi brawami. Miłym akcentem było spotkanie w Ratuszu z Prezydentem miasta Cartaxo. Gospodarze pokazali nam miasta z ich piękną architekturą i wiele interesujących obiektów. Więcej informacji w zakładce "Współpraca"

WSPÓŁPRACA SIĘ ROZPOCZĘŁA

Z dwudniową wizytą / 19 - 20 sierpnia 2014 r/ przybyły do naszego uniwersytetu dwie przedstawicielki UTW z Petersburga. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi uniwersytetami skupiającymi osoby starsze. Spotkanie z Zarządem odbyło się w biurze SUTW. Z gośćmi z Petersburga odwiedziliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Rosyjskiej a także Ratusz i Muzeum.


NASZ UDZIAŁ W FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH+

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprezentował w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego wystawę obrazującą swoją działalność. W niedzielę 07.09.2014 w tymże centrum odbyła się prezentacja multimedialna prezentujaca współpracę zagraniczną naszego SUTW. Również w niedzielę 07.09. 2014 w biurze SUTW koleżanki i koledzy odpowiadali na pytania zainteresowanym działalnością SUTW mieszkańcom Słupska.
W dniu wręczenia Nagrody Rady Europy nasi słuchacze wzięli udział w Paradzie Radości.


NOWY ROK AKADEMICKI 2014/2015 ROZPOCZĘTY

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego odbyło się w wypełnionej po brzegi auli Akademii Pomorskiej. Wykład inauguracyjny pt."Polska, Europa, Ludzkość. Wokół Norwidowskiej Koncepcji Narodu" wygłosił dr Sławomir Rzepczyński.
Następnie odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków SUTW zwołane przez Zarząd. Dotyczyło ono dalszego funkcjonowania naszego UTW. Zgodnie z ustaleniami Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 28.04.2014 Zarząd spotkał się z Rektorem Akademii Pomorskiej dyskutując zagadnienie ewentualnego włączenia SUTW w struktury Uczelni. Omawiając "za i "przeciw" takiej koncepcji ostatecznie ustalono kontynuację działalności SUTW na dotyczczasowych zasadach, w oparciu o Porozumienie pomiędzy Uczelnią a naszym UTW. Dotychczasowy Zarząd, w niezmienionym składzie wyraził zgodę na następna 3-letnią kadencję. Słuchacze przyjęli z zadowoleniem powyższą koncepcję przy 100 % akceptacji.
Ze względów czasowych przeniesiono tradycyjne Gaudeamus w wykonaniu naszego chóru pod dyrekcją mgr Krzysztofa Plebanka na nastepne spotkanie tj.13.10.2014
I MY TAM BYLIŚMY

W dniu 18 października 2014 r. odbyły się na terenie kampusu Akademii Pomorskiej I Akademickie Targi Promocji Zdrowia, w których również uczestniczyliśmy.
SEJM BLIŻEJ NAS

W dniu 13 listopada 2014 r ze słuchaczami SUTW spotkała się Pani Wanda Nowicka Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Wicemarszałek zrelacjonowała przebieg prac Sejmu w zakresie polityki senioralnej. Słuchacze SUTW przekazali natomiast na ręce Pani Wicemarszałek poparcie projektu o ustanowienie przez Sejm RP roku 2015 ROKIEM prof. HALINY SZWARC - założycielki pierszego w Polsce uniwersytetu trzeciego wieku.

ROZMOWY Z POSŁEM

W dniu 24.11.2014 aktyw SUTW spotkał się z Posłem Andrzejem Lewandowskim z-cą Przewodniczącego stałej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dyskutowano o trudnych sprawach seniorów a także o problemach uniwersytetów trzeciego wieku.
Uzgodniono dalsze spotkania z włączeniem innych parlamentarzystów oraz przedstawicieli UTW z naszego terenu / Koszalin, Ustka, Lębork, Sławno, Darłowo i innych /. Zapoczątkowana została kostruktywna współpraca.
PODZIĘKOWANIEOSTATNIE SPOTKANIE

Ostatnie spotkanie ogólne studentów SUTW w roku 2014 odbyło się dnia 15.12.2014 r. Spotkanie uświetniły Jasełkami przedszkolaki z Przedszkola nr 32 "Tęczowa Dolina". Wystąpił również nasz uniwersytecki chór i kabaret. Na koniec spotkania dzieląc się opłatkiem życzono sobie wzajemnie Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku".


PISZĄ DO NAS

W dniu 13.01.2015 na nasz adres e-mailowy naszego uniwersytetu nadeszły korespondencje:

Szanowna Pani !
"..................Będzie mi niezmiernie miło nadal utrzymywać kontakt z Pani prężną, wzorcową, godną pozazdroszczenia Placówką. Takich Uniwersytetów życzyć wypada wszystkim miastom "

Z pozdrowieniami
Iwona Kamila Brzewska
Żydowski Instytut HistorycznySzanowna Pani Prezes
"Ja również dziękuję /to odpowiedż na nasze podziękowanie za wykład wdniu 12.01.2015 przp.UW /. To była ogromna przyjemność i zaszczyt"

Pozdrawiam
Marzena Nowakowska
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Zielona akcja

KARNAWAŁ TRWA

W dniu 23.01.2015 nasi słuchacze i słuchaczki bawili się w restauracji Cechowa
NIECODZIENNE SPOTKANIE

W dniach 5-8.02.2015 odbywa się w Ustce i Słupsku AKADEMIA DERMATOLOGII I ALERGOLOGII. Jest to międzynarodowe spotkanie dermatologów i alergologów nad Bałtykiem.
W dniu poprzedzającym Akademię Dermatologii i Alergologii Prof. Roman Nowicki -kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. Romuald Olszański -kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni wyrazili zgodę na spotkanie ze słuchaczami Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wygłoszone zostały wykłady: "Powstrzymanie procesów starzenia.Jak zachować młodość skóry", "Najczęstsze problemy skórne w podróży"

W spotkaniu wzięła udział Pani Wioleta Karwalska- Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego.
Spotkanie odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarzadowych i Ekonomii Społecznej.

NASZ DZIEŃ KOBIET

W dniu 09.03.2015 po wykładzie Pani Jolanty Szwalbe "Sto i więcej lat w aktywności" uczciliśmu 90-te urodziny naszej kolezanki Jadzi Drapińskiej-Trznadel a nastepnie świętowaliśmy DZIEŃ KOBIET. Wystąpił nasz chór Seniores Cantetes, nasz Kabarecik a potem spędziliśmy miłe chwile przy kawie i ciastkach.
JAK DOBRZE BYĆ STUDENTEM

Na zaproszenie Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w dniu 12.03 2015 r. przyjechała do Słupska Pani Profesor Magdalena Środa pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W wypełnionej po brzegi sali COPIES Pani Profesor wygłosiła wykład na temat "Moralność życia publicznego". Przez 1,5 godziny w ciszy, z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy wykładu Pani Profesor. Czuliśmy się jak młodzi studenci chłonni wiedzy.
PROFESOR JERZY VETULANI

W dniu 13 04.2015 r. w szczelnie wypełnionej auli Akademii Pomorskiej dla słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Prof. Jerzy Vetulani wygłosił wykład "Dlaczego myślimy i jak mózg prowadzi nas na manowce". Przez ponad 1,5 godziny słuchaliśmy z zaciekawieniem przedstawione w zrozumiałej dla wszystkich formie naukowe zagadnienie roli i pracy mózgu. Przekonał nas, że mózg należy cały czas ćwiczyć. Otrzymaliśmy na pamiątkę najnowszą książkę Profesora: "Bez ograniczeń.Jak rządzi nami mózg". My natomiast podarowaliśmy Profesorowi książkę o Witkacym. Profesor był poraz pierwszy w Słupsku, zachwycił się naszym miastem.

Profesor Jerzy Vetulani jest: Profesorem Nauk Przyrodniczych, Psychofarmakologiem, Neurobiologiem, Biochemikiem, Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Członkiem Honorowym Indian Akademy, Dr honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jednym z najczęsciej cytowanych naukowców w dziedzinie biomedycyny, autorem wielu książek i opracowań, współzałożycielem Piwnicy Pod Baranami.


PODZIĘKOWANIE OD MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGOŚWIĘTO AKADEMII POMORSKIEJ

Zostaliśmy zaproszeni na ŚWIĘTO UCZELNI w dniu 29.05.2015 r. Akademia Pomorska świętowała swoje 46 -lecie a my czuliśmy się Jej częścią. Były przemówienia, śpiewał chór AP a następnie Rektor AP otworzył wystawę ceramiki - dzieło studentów AP.


DYPLOM UZNANIADNA MIASTA

Diagnoza potrzeb seniorów w zakresie oferty kulturalnej
W dniu 17.09.2015 r. odbyły się w Słupsku warsztaty poświęcone potrzebom kulturalnym seniorów. Miasto Słupsk zostało wytypowane jako pierwsze z czterech wybranych miast polskich. 24 słuchaczy SUTW było uczestnikami warsztatów obywajacych się w SCOPiS przy ul. Niedziłkowskiego. Rozmawiano na temat co zmienić w słupskiej kulturze, by seniorzy częściej z niej korzystali. Opracowano wnioski ofert kulturalnych z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.
Organizatorem warsztatów był Magazyn Miasta / Res Publika a prowadziły je:Marta Żakowska - Res Publika, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej oraz Martyna Obarska - Magazyn Miasta. Warsztaty sfinansowane zostały z środków ASOS 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zbiorcze wyniki badań zostaną przekazane do środowisk senioralnych i samorządowych w całej Polsce.

DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA

Dziś 01.10.2015 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
Z tej okazji oraz odbywajacego się w Słupsku Kongresu Kultury zaprezentowaliśmy w Ratuszu wystawę fotograficzną naszych osiągnieć kulturalnych. Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i radości.

Zarząd SUTW
ROK AKADEMICKI 2015 / 2016 ROZPOCZĘTY

Dnia 05.10.2015 uroczyście rozpoczeliśmy ROK AKADEMICKI 2015/2016.
Na uroczystość przybył Prezydent Robert Biedroń,który zlożył słuchaczom życzenia na Nowy Rok Akademicki,wręczył legitymacje studenckie nowym członkom SUTW oraz złożył życzenia starszej stażem studentce /nr leg 9 /z okiazji 80-rocznicy urodzin.
Zyczenia śpiewem złóożyły dzieci z "naszego" przedszkola "Tęczowa Dolina". Podziękowaliśmy im koszem pełym owoców.
Z podziękowaniami za pomoc wolontariuszy oraz życzeniami na Nowy Rok Akademicki przybyła przedstawicielka Fundacji Nadzieja.
Wykład inauguracyjny "Jak spowonić starzenie się w/g prof Haliny Szwarc" wygłosiła dr Marianna Borawska.
Podczas uroczystości podziwiać można było arystyczne dokonania naszych koleżanek z sekcji malarskiej.DYPLOMY
OSTATNI WYKŁAD W 2015 ROKU

W dniu 21.12 2015 roku wykład na temat: "Najczęściej występujące schorzenia i przewlekłe dolegliwości osób starszych" wygłosił dr Wojciech Homenda. Chór zaprezentował koncert kolęd a następnie dzieliliśmy się wspólnie opłatkiem życząc sobie zdrowia i pomyślności w Nowym 2016 roku.

NASI SŁUCHACZE DLA SPOŁECZNOŚCI SŁUPSKA

Słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -członkowie sekcji teatralnej i chóralnej dają przykład aktywności i zaangażowania seniorów.
W dniu 08.01.2016 poprzedzajac finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, III TEATR przedstawił w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku sztukę Witolda Gombrowicza "Pawilon II".
Chór Seniores Cantates w dniu 10.01.2016 wystąpił z koncertem kolęd w Kosciele Ewangielickim w Słupsku.
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 22.02.2016 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze SLupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2015. Zarząd przedstwił sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z oceny prawidłowosci działan finansowych SUTW. Po dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła do akceptacji zaproponowane wnioski.Wnioski przyjęto wiekszoscią głosów. Zarówno sprawozdania jaki dokumentacja znajdują się w biurze SUTW i są do szczegółowego wglądu zainteresowanym członkom.